عنوان :
بررسي نقش خانواده در بي انضباطي دانش آموزان دبيرستاني دختران شهرستان نوشهر
نويسنده اصلي :
شبنم داوودي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز رامسر
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
1383/2/6
چكيده :
بي انضباطي يكي از مهمترين علل كجروي در دانش آموزان و هرج ومرج وعدم وجود نظم مي تواند باشد كه شامل بي احترامي ، بي ادبي ، انجام ندادن تكاليف درس عدم توجه به قوانين در اين پژوهش عامل خانوادگي مورد بررسي قار گرفت.
شماره ركورد :
42745
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
يدالله شعبان زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت