عنوان :
خواص جبري توپولوژيكي WAP- جبرها و جبرهاي دوگان
مقطع تحصيلي :
دكتري
شماره ركورد :
43026
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
حميدرضا ابراهيمي ويشكي، محمود لشكري زاده
رشته تحصيلي :
رياضي گرايش آناليز هارمونيك
استاد راهنما :
علي رجالي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت