عنوان :
خواص ساختاري و الكتروني بلور Te-I
نويسنده اصلي :
محمدي زاده ، محمدرضا
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان . دانشكده فيزيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
يكي از روشهاي بررسي بس -ذره اي نظريه تابعي چگالي است . در اين روش انرژي كل دستگاه بس -الكتروني بر حسب چگالي حالت پايه نوشته مي شود. جهت دسترسي به انرژي پايه دستگاه از روش گراديانهاي هميوغ استفاده مي كنيم . با استفاده از شبه پتانسيل قوي الكترون -يون محاسبات را ساده تر مي كند. از آنجا كه شكل تابعي تبادلي -همبستگي يك گاز الكتروني غيرهمگن بر حسب چگالي نامشخص است مي توان از بسط تابعي انرژي تبادلي -همبستگي بر حسب توانهاي گراديان چگالي در يك گاز الكتروني همگن استفاده كرد. در صورتيكه فقط از جمله اول اين بسط استفاده كنيم در تقريب چگالي موضعي و اگر از جملات بيشتري استفاده كنيم در تقريب تصحيحات گرادياني كار مي كنيم . اثرات استفاده از اين دو تقريب در محاسبات در مواد مختلف يكسان نيست . در بررسي خواص ساختاري و الكتروني فاز اول تلوريوم تحت فشار (با ساختار سه ميلي ) تقريب چگالي موضعي معادل فشار تصنعي مثبت و تصحيحات گرادياني معادل فشار تصنعي منفي بر محاسبات اثر مي كنند. در مجموع استفاده از اين نوع تصحيحات گرادياني (پردو-وانگ )IIدر بلور تلوريوم با اين ساختار در مقايسه با تقريب چگالي موضعي نتايج به مقادير تجربي را نتيجه مي دهد. جهت اعمال فشار از الگوريتم و نتزكويچ استفاده كرده ايم كه نتايج پارامترهاي شبكه تحت فشار حاكي از آنست كه اين الگوريتم در اين ساختار توانايي اعمال فشار هيدرواستاتيك را بطور محدودي دارد. خلاصه مندرجات : ... دستگاههاي بس -ذره اي,نظريه تابعي چگالي ,كمينه سازي انرژي بلور,خواص ساختاري بلور تلوريوم ...
شماره ركورد :
4366
دانشكده :
فيزيك
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد راهنما :
هادي اكبرزاده
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت