عنوان :
بررسي نقش كارآفريني درموفقيت سازمان براساس مدل4e (مطالعه موردي:شهرداري منطقه 22 تهران)
نويسنده اصلي :
صالحي، الناز
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م.بازرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
18/08/1395
چكيده :
يكي از اهداف اصلي هر سازماني، دستيابي به موفقيت است. موفقيت هاي چشمگير دهه اخير سازمان هايي با حداقل امكانات از يك سو و شكست سازمان هايي با بهترين توانايي هاي مادي از سوي ديگر، بيانگر نقش قابل توجه عوامل غير مادي و معنوي در موفقيت آنها بوده است كه در اين ميان كارآفريني به عنوان عاملي موثر در عملكرد سازمان تلقي مي گردد. هدف :بررسي نقش كارآفريني در موفقيت سازمان بر اساس مدل 4e درشهرداري منطقه 22 صورت گرفته است.تحقيق حاضر از نوع توصيفي-تحليلي بوده كه به صورت مقطعي در نيمه دوم سال 1394، درشهرداري منطقه22شهر تهران انجام گرفت. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي شامل 16 سوال در خصوص ابعاد موفقيت سازمان بود كه روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفت. نمونه گيري به روش تصادفي ساده و اندازه نمونه با استفاده از فرمول كوكران تعيين گرديد. اطلاعات گردآوري شده با استفاده از آزمون هاي آماري شامل آماره هاي توصيفي (جداول و نمودارهاي فراواني) و آماره هاي استنباطي (آزمون آماري مانند k-s براي تعيين توزيع نمونه آماري،آزمون تي تك نمونه اي براي شناسايي عوامل موثر و آزمون فريدمن براي رتبه بندي عوامل موثر) اقدام گرديده است . تجزيه وتحليل دادههاحول چهارفرضيه براساس مدل(E4) زاويرمندوزدرزمينه كارآفريني سازماني انجام شده است. يافتهها : 1-كار آفريني با عوامل ذيل به موفقيت سازماني مي انجامند.: الف)اثربخشسازي عملكردكاركنان،ب)برابرسازي پاداش ومزاياي كار،ج)توانمندسازي كاركنان و د)تساويسازياختياراتوآزاديعملكاركنان. عامل توانمند سازي كارآفريني كاركنان،بيشترين وبرابرسازي پاداش ومزايايكار،كمترين كارآمدپذيريرادرتحقق موفقيت سازمان درشهرداري رادارد.
شماره ركورد :
44007
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
لاري سمناني، بهروز
استاد راهنما :
ميرمحمدي، سيد محمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت