عنوان :
بررسي نقش ماليات و حساسيت جريان نقدي بر پيش بيني سود سهام
نويسنده اصلي :
ابوطالب كريمي فر
محل تحصيل :
قشم
رشته تحصيلي :
حسابداري
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
92/9/24
شماره ركورد :
4501
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
وهاب رستمي
استاد راهنما :
مهدي صالحي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت