عنوان :
بررسي نقش ميانجيگري تعهد سازماني و مديريت دانش در رابطه بين زيرساخت تكنولوژي CRM و موفقيت CRM (مورد مطالعه : شعب بانك ملي استان كردستان)
نويسنده اصلي :
كرمي ، عاطفه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور همدان
رشته تحصيلي :
مديريت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/6/28
چكيده :
مديريت ارتباط با مشتري يك راهبرد تجاري براي ايجاد ارزش دوسويه است كه در بانك‌ها مي‌تواند با ايجاد و حفظ ارتباط شخصي با مشتريان سودآور بانك از طريق حساب‌هاي مشتري، با استفاده مناسب از فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات، فرآيند نظارت بر مشتري، مديريت و ارزشيابي داده حاصل شود. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي نقش مياني تعهد سازماني و مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري در شعب بانكهاي ملي استان كردستان است. در اين تحقيق، با طراحي پرسشنامه استاندارد و توزيع آن در بين جامعه آماري اطلاعات لازم براي انجام ادامه پژوهش گردآوري شد. در اين پژوهش با توجه به جامعه آماري موجود و استفاده از رابطه كوكران كه پيشتر ذكر شد، تعداد نمونه هاي آماري 167 محاسبه گرديد. لذا به تعداد نياز تعداد نمونه آماي محاسبه شده از طريق رابطه كوكران پرسشنامه تكثير گرديد و در اختيار شعب قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد كه، زيرساخت هاي تكنولوژيCRMبه طور مثبتي بر تعهد سازماني تاثيردارد. زيرساخت تكنولوژي CRM به طور مثبتي بر مديريت دانش تاثير دارد، تعهد سازماني به طور مثبتي بر مديريت دانش تاثير دارد، تعهد سازماني به طور مثبتي بر موفقيت CRM تاثير دارد و مديريت دانش به طور مثبتي بر موفقيت CRMتاثير دارد.
شماره ركورد :
45047
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
اعظمي ، محسن
استاد راهنما :
مرادي ، مرتضي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت