عنوان :
بررسي نقش نوآوري در عملكرد كسب و كار با تاكيد بر تعديل كنندگي تعهد خانوادگي
نويسنده اصلي :
قره خانلو ، عليرضا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بابل
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/11/7
چكيده :
هدف از پژوهش حاضر تعيين نقش نوآوري بر عملكرد كسب و كار با متغير تعديل كننده تعهد خانوادگي است. روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي و جامعه آماري آن، كليه اعضاي هيئت مديره شركت هاي خانوادگي در دو استان مازندران و تهران به تعداد 230 شركت فعال هستند؛ نمونه آماري با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونه برداري تصادفي ساده 250 نفر تخمين زده شد. در پژوهش حاضر، براي گردآوري داده ها از روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. در روش كتابخانه اي (شامل حضوري و ديجيتالي) با استفاده از ابزار فيش برداري و در روش ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه نسبت به گردآوري داده ها اقدام شده است. در طراحي پرسشنامه از مقياس «هاتاك و همكاران (2015)» استفاده گرديد. اعتبار پرسشنامه با اعتبار محتوا و اعتبار صوري حاصل شده است و پايايي آن با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد. آزمون فرضيه هاي پژوهش با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري و با به كارگيري نرم افزار LISREL انجام شد. در نهايت، هر دو فرضيه پژوهش تائيد شد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد نوآوري بر عملكرد شركت خانوادگي تاثير معناداري دارد. همچنين تعهد خانوادگي در رابطه بين نوآوري و عملكرد شركت خانوادگي نقش تعديل كنندگي دارد.
شماره ركورد :
47364
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
عباس احمدي
استاد راهنما :
سيد محمد باقري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت