عنوان :
بررسي نقش فروشگاههاي زنجيره اي بر بهبود توزيع كالا در شهرستان بندرعباس
نويسنده اصلي :
الهه كريمي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
يكي از مهمترين چالشهاي مديران بازاريابي و توليدكنندگان انتقال كالاهاي خود به بازارهاي هدف است.بر اين اساس تصميم گيري درخصوص شيوه انتقال كالا به محل خريد يا مصرف از جمله تصميمات مهمي است كه مدير بازاريابي با آن مواجه است.
شماره ركورد :
4776
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آقاي دكتر براهوئي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت