عنوان :
خواص جبري و توپولوژيكي BSE- جبرها
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
48871
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
رياضي محض گرايش آناليز هارمونيك
استاد راهنما :
علي رجالي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت