عنوان :
بررسي نقش مشاركت شهروندان در اجراي طرح ها ي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري نمونه مورد مطالعه محله نعمت آباد غربي/ منطقه 19تهران
نويسنده اصلي :
اكرم هاديان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اين پژوهش برآن است تا به بررسي نقش مشاركت ساكنين بافت هاي فرسوده در ميزان نوسازي اينگونه بافت هاپرداخته شود، لذا يك نمونه مطالعاتي(محله نعمت آباد غربي) انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا به چارچوب نظري پژوهش و رجوع به ادبيات موضوع جهت تدوين فرضيات پرداخته شده است. با رجوع به ادبيات موضوع و اسناد و مدارك مشاهده شده كه تهيه طرح تنهاباديدكالبدي، نمي تواندازمشكلات اينگونه بافت ها بكاهد، چراكه مشكلات اينگونه محلات فراكالبديست و ويژگيهاي اقتصادي- اجتماعي جمعيت ساكن بر ميزان نوسازي و افزايش كيفيت بافت تاثير مستقيم دارد. براساس سوال پژوهش و به تبع آن فرضيات پژوهش به بررسي ميزان سرمايه اجتماعي و همچنين آسيب هاي اجتماعي در بافت و تاثير آنها در ميزان تمايل ساكنين به مشاركت و همچنين ميزان ماندگاري آنها در محله پرداخته شده است .نتايج مطالعات حاكي از آن است كه ميزان مشاركت اجتماعي دربين ساكنين سكونتگاه در حد متوسط به بالا، ميزان انسجام اجتماعي درحدمتوسط به پايين، ميزان اعتماد اجتماعي در حد پايين ودر مجموع ميزان سرمايه اجتماعي درحدكم مي باشد. بررسي ارتباط چهار متغير فوق الذكر و تمايل به مشاركت، نشان مي دهد كه بين ميزان سرمايه اجتماعي و دو مولفه آن يعني اعتماد اجتماعي و انسجام اجتماعي با تمايل به مشاركت رابطه معناداري وجود داشته در حاليكه بين مشاركت اجتماعي (ديگر مولفه سرمايه اجتماعي) و تمايل به ماندگاري ساكنين رابطه معنادار وجود دارد. در نهايت پژوهش پيشنهاد مي نمايد تا در سطح راهبردي و در تدوين سياستها و برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي، بالابردن ميزان سرمايه اجتماعي هدف قرار گرفته و اين امر با تقويت سه مولفه اصلي آن انجام شود.
شماره ركورد :
51040
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر عندليب
رشته تحصيلي :
شهرسازي - برنامه ريزي شهري و منطقه اي
استاد راهنما :
دكتر دانشپور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت