عنوان :
بررسي نقش هوش صادراتي در توسعه صادرات مواد غذايي شركت زرماكارون
نويسنده اصلي :
خداكرمي شريف آباد، مريم
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
مديريت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
20/02/93
چكيده :
صاحبنظران بازاريابي صادراتي عقيده دارند كه «شناسايي عوامل تعيين كننده عملكرد صادراتي» به منظور افزايش عملكرد صادراتي و دستيابي به سطح مطلوبي از آن يك مقوله مهم و حياتي براي شركت ها در بازار رقابتي امروز است. پژوهش حاضر با هدف شناسايي و سنجش عوامل تعيين كننده هوش و عملكرد صادراتي در صنعت مواد غذايي انجام گرفته است. در اين پژوهش مطالعات انجام گرفته در زمينه عملكرد صادراتي و انواع مدل هاي عملكرد صادراتي بررسي شد و از مدلي براي شناسايي عوامل تعيين كننده استفاده گرديد كه اين مدل بيان مي دارد كه اندازۀ شركت، تجربه صادراتي، محرك هاي صادراتي، مشكلات صادراتي، مزيت رقابتي، تعهد صادراتي، محصول، قيمت، تبليغات و كانال هاي توزيع، عوامل تعيين كننده هوش صادراتي هستند. در تحقيق حاضر، از روش توصيفي از نوع همبستگي براي گردآوري داده استفاده شده است و چون جامعه ما محدود به شركتهاي توليد كننده صادراتي مواد غذايي ( مطالعه موردي شركت زر ماكارون) بود بنابراين از روش سرشماري استفاده گرديد و سپس پرسشنامه توزيع گرديد و داده هاي مورد نياز جمع آوري گرديد و سپس به كمك مدل يابي معادلات ساختاري (تحليل مسير تأييدي) اين داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تابدين ترتيب به بررسي وضعيت هر يك از عوامل دهگانه مدل براي صنعت مواد غذايي پرداخته شود. يافته ها و نتايج اين تحقيق نشان داد كه همه عوامل فوق الذكر، به عنوان عوامل تعيين كننده در هوش و عملكرد صادراتي صنعت مواد غذايي مطرح هستند، براساس اين پژوهش ترتيب اثرگذاري عوامل بر روند صادرات مواد غذايي در ايران به صورت زير مي باشد. 1- محركهاي صادراتي 2- كانال هاي توزيع 3- مشكلات صادراتي 4- تجربه صادراتي 5- تعهد صادراتي 6- محصول 7- تبليغات 8- اندازۀ شركت 9- قيمت 10- مزيت رقابتي در پايان اين پژوهش، پيشنهادها و راهكارهايي براي بهبود و ارتقاي وضعيت هوش وعملكرد صادراتي در صنعت مواد غذايي ارائه گرديده است.
شماره ركورد :
51903
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
هاشم نيا، شهرام
استاد راهنما :
حاجي پور، عبدالحميد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت