عنوان :
ارائه يك معناشناخت برچسبدارخالص براي حساب pi كاربردي احتمالاتي
نويسنده اصلي :
جزء ناظميان، ميترا
كليدواژه فارسي :
و-98ص.، 0+32
چكيده :
پروتكل هاي امنيتي جهت برقراري امنيت در ارتباطات حساس استفاده مي شوند؛ بنابراين، بايد نقش خود را به درستي انجام دهند. از طرفي نقاط ضعف موجود در پروتكل ها غالباً بسيار ظريف هستند و با روش هاي معمول قابل كشف نيستند. از اين روي، تحليل صوري پروتكل هاي امنيتي از سال ها پيش مطرح شده است. يكي از معتبرترين روش هاي تحليل صوري استفاده از حساب هاي فرايند است. در اين بين، حساب pi بيش از ساير حساب ها در تحليل پروتكل هاي امنيتي نقش داشته است. در اين پايان نامه، حساب pi كاربردي احتمالاتي مدنظر است كه از آن در تحليل پروتكل هاي احتمالاتي استفاده مي شود. تحليل مبتني بر معناشناخت حساب pi كاربردي احتمالاتي است كه در آن از روابط هم ارزي ساختاري استفاده مي شود. اين روابط تحليل را دشوار و طولاني مي كنند. براي كاستن اين پيچيدگي ها يك معناشناخت جديد معرفي مي كنيم كه در آن روابط هم ارزي ساختاري را حذف كرده و تنها از روابط انتقالي برچسبدار استفاده مي كنيم. همچنين، نمونه هايي از پروتكل هاي احتمالاتي، مانند پروتكل صفردانش را با استفاده از معناشناخت جديد خود تحليل مي كنيم.
شماره ركورد :
52012
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سليمان فلاح، مهران
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت