عنوان :
بررسي نقش كمپلكس هاي معدني-آلي در علم پزشكي
نويسنده اصلي :
حسن بيگي هرچگاني
كليدواژه فارسي :
100 صفحه
چكيده :
يكي از بديع ترين زمينه هاي پژوهش در پزشكي و زمين شناسي، زمين شناسي پزشكي است. اين علم درباره تاثير مواد آلي و معدني موجود در خاك در پزشكي و داروسازي است و زمينه آن درمان بيماري¬ها با استفاده از زمين مي¬باشد. بسياري از كاني¬ها (رس¬ها) به دليل دارا بودن فلزات واسطه در تركيباتشان قادرند با مواد آلي داراي زوج الكترون¬هاي غير پيوندي ايجاد كمپلكس كرده و مي¬توان اين كمپلكس¬ها را به عنوان وسيله رسانش دارو به بدن استفاده كرد. اين مواد مي¬توانند از طريق پوست، خوراكي و يا موارد ديگر مورد استفاده قرار گيرند. در اين پروژه ابتدا نمونه خاك را از منطقه جنگلي تنكابن نمونه برداري كرده و توسط حلال¬هاي اتر، اتانول و دي اكسان مواد آلي آن را استخراج كرده سپس مواد استخراج شده را با كاني بنتونيت مخلوط كرده تا جذب سطحي بر سطح كاني صورت گيرد و كمپلكس تشكيل شود. پس از انجام طيف گيري UV و IR مشاهده شد كه كمپلكس¬هاي مواد آلي با مواد معدني (بنتونيت) تشكيل شده است. نتايج نشان دهنده مثبت بودن اثرات اين كمپلكس¬ها بر روي بهبود زخم¬هاي پوستي موش¬هاي آزمايشگاهي است. بهترين نتيجه مربوط به كمپلكس حاصل از بنتونيت-اكستركت دي اكسان مي¬باشد.
شماره ركورد :
52485
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر مالك پور
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر اسلام كيش-
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت