عنوان :
بررسي نقش شوراياري ها در كيفيت زندگي شهري (نمونه موردي: منطقه يك شهرداري تهران)
نويسنده اصلي :
خداشاهي ، مهدي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور تهران جنوب
رشته تحصيلي :
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/11/13
چكيده :
امروزه كلان شهرها به طور اعم و كلان شهر تهران بطور اخص با مشكلات عديده اي در حوزه هاي مختلف شهري مواجه هستند كه كيفيت زندگي ساكنان آن را تحت الشعاع قرار داده است. اتخاذ شيوه هاي مناسب مديريت مبتني بر محله محوري به ويژه تأسيس نهادهاي شوراياري محله ها، در پاسخ به بخشي از اين مشكلات در كلان شهر تهران و ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان مطرح مي شوند. اين مطالعه با هدف ارزيابي نقش و جايگاه نهادهاي شوراياري در كيفيت زندگي شهروندان منطقه يك شهرداري تهران انجام يافته است. لذا از نظر هدف، تحقيقي كاربردي و بر حسب ماهيت، توصيفي- تحليلي مي باشد كه به روش پيمايشي انجام شده است. كليه شهروندان 15 سال به بالاي ساكن در منطقه يك شهرداري كلان شهر تهران به عنوان جامعه آماري مطالعه در نظر گرفته شدند. از اين جامعه بر اساس فرمول كوكران و بهره گيري از روش نمونه گيري خوشه اي متناسب با حجم، تعداد 354 نفر انتخاب و پرسشنامه در بين آنها توزيع شد. روش تجزيه و تحليل داده ها به منظور آزمون فرضيه ها نيز بر اساس روابط دو متغيره با بهره گيري از ضريب همبستگي پيرسون؛ و روابط چند متغيره با استفاده از رگرسيون چندگانه و تحليل مسير بوده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه كيفيت زندگي شهروندان و عملكرد نهادهاي شوراياري در منطقه يك شهرداري تهران، در حد متوسط و در مواردي بسيار نادر مناسب ارزيابي شده است. اما بطور نسبي بهترين وضعيت هم به لحاظ عملكرد شوراياري و هم كيفيت زندگي شهروندان، مربوط به محله محموديه و بدترين وضعيت نيز مربوط به محله شهرك نفت مي باشد. در اين بين تنها محله هاي محموديه، فرمانيه، نياوران، حكمت و دركه هستند كه داراي انطباق عملكردي نهاد شوراياري با كيفيت زندگي ساكنان آن مي باشند. يافته هاي اين مطالعه همچنين نشان داد كه بين عملكرد شوراياري ها به عنوان متغير مستقل و كيفيت محيطي و اجتماعي شهروندان به عنوان متغيرهاي وابسته، رابطه معني داري (000/0 sig=) وجود دارد. در واقع عملكرد شوراياري ها با ميزان (386/0r=) بر كيفيت محيطي و با ميزان (451/0r=) بر كيفيت اجتماعي شهروندان تأثيرگذار مي باشند. يافته ها همچنين نشان داد كه نهادهاي شوراياري قابليت ارتقاء كيفيت شهروندان محله خود را دارا مي باشند. در اين بين تقويت متغيرهاي مشاركت و حس تعلق، كالبد، حمل و نقل، رفاه اجتماعي و محيط زيست بيشتر از ساير موارد نقش دارند.
شماره ركورد :
54236
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
فرهادي ، رودابه
استاد راهنما :
مرصوصي ، نفيسه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت