عنوان :
بررسي نقش نانو ذرات زينك اكسايد در خواص آنتي باكتريال و چسبندگي سلولي بيومتريال هاي پليمري
نويسنده اصلي :
موسوي، سيده عاليه
كليدواژه فارسي :
و+89ص ، تصوير، جدول، 8+12 كتابنامه
چكيده :
موفقيت يك ايمپلنت در بدن به يك پارچه شدن بيومتريال با بافت اطراف بستگي دارد. بنابراين به منظور برهمكنش سلولي بهتر سطح بيومتريال بايد از چسبندگي باكتري هاي عفوني _كه موجب عدم موفقيت ايمپلنت مي شوند_ جلوگيري شود. زينك اكسايد يك بيوسراميك است كه از ويژگي هاي بارز آن غير سمي بودن و دارا بودن اثرات آنتي باكتريال است. مزيت بيومتريال هاي معدني در مقايسه با آنتي باكتريال هاي آلي، ايمني، دوام و پايداري آن هاست. بنابراين در سال هاي اخير استفاده از بيومتريال هاي آنتي باكتريال غير آلي براي كنترل عفونت ها افزايش يافته است. در كاربردهاي مختلف مهندسي پزشكي از پليمرهاي تخريب پذير و تخريب ناپذير متنوعي استفاده مي شود. اما پليمرها نيز مانند ساير بيومتريال ها پس از كاشت در بدن در معرض هجوم باكتري ها هستند. به همين دليل استفاده از زينك اكسايد در ساخت يك كامپوزيت موجب كاهش فعاليت هاي نامطلوب باكتريايي در زمان كاشت مي شود. براي موفقيت ايمپلنت¬هايي مانند بيوسنسورها و يا بيومتريال هاي مورد استفاده در سيستم هاي رهايش دارو نياز به موادي داريم كه زيست پذيري و چسبندگي سلول روي ايمپلنت را محدود كنند. تحقيقات نشان داده است كه استفاده از زينك اكسايد در ابعاد نانو روي سطح بيومتريال اين قابليت را در آن ايجاد مي كند. هم چنين كاهش سايز ذرات زينك اكسايد به ابعاد نانو موجب بهبود خواص آنتي باكتريال آن ها نيز مي شود.
شماره ركورد :
54429
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صولتي، مهران
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت