عنوان :
بررسي نقش نگار مدرن تصويرگر موج برشيدر تعيين خصوصيات مخازن شكافدار
نويسنده اصلي :
مينائي ،شاهرخ
كليدواژه فارسي :
ر+ 101 ص.، تصوير، جدول، واژه نامه، 3+32 كتابنامه
چكيده :
يكي از چالش¬هاي صنعت نفت برآورد هيدروكربن توليدي از مخزن است و تراوايي نيز يكي از پارامترهاي اساسي براي توليد هيدروكربن از مخزن مي¬باشد. ضمن اين¬كه تراوايي اساسي¬ترين و پيچيده-ترين پارامتر پتروفيزيكي مي¬باشد و حساس¬ترين نقش را در زمينه¬ي توليد ايفا مي¬كند. تاكنون روش¬هاي مختلفي براي تعيين تراوايي سازند مخزني ارائه شده¬است كه مهم¬ترين آن¬ها آزمايشات مغزه، استفاده از ابزارهاي آزمايشگر سـازند، استفاده از معـادلات تجربي و در نهايت استفاده از نگارهاي پتروفيزيكي مي¬باشد كه هركدام از اين روش¬ها نيز داراي معايبي مي¬باشند. براي مثال استفاده از مـغزه و تعيين تراوايي بااسـتفاده از آن بسيار پرهزينه و زمان¬بـر است. بنابراين ارائه¬ي يك روش كم¬هزينه بسيار مهم مي¬باشد. هدف از اين مطالعه، تخمين تراوايي مخزن به¬صورت پروفيل پيوسته و درشرايط مخزن مي¬باشد كه براي محاسبه¬ي تراوايي از داده¬هاي موج استونلي و داده¬هاي مغزه استفاده مي¬شود. در ابتداي اين مطالعه با استفاده از داده¬هاي نگار DSI و به كمك نرم¬افزار ژئولاگ امواج استونلي و برشي را پردازش كرده و نهايتاً كندي اين امواج را محاسبه كرديم كه اين قسمت براي داده¬هاي چاه SP_C انجام شد. سپس با استفاده از سيستم استنتاج فازي-عصبي و برنامه¬ي نوشته شده با نرم¬افزار متلب مدلي براي كندي امواج استونلي و برشي ساخته شد و سپس اين مدل براي داده¬هاي چاه SP_A پياده-سازي شد زيرا داده¬هاي نگار DSI براي چاه SP_A موجود نمي¬باشد. در نهايت كندي امواج استونلي و برشي كه براي چاه SP_A تخمين زده¬شده ¬است را به¬كـارگرفته و با استفاده از آن¬ها مــدلي جديد بـراي تخمين تـراوايي در چاه SP_A به¬دست ¬آمد. اين مدل نشأت گرفته از روش تخمين تراوايي به¬كمك كاليبراسيون FZI- استونلي مي¬باشد. براي مدل تراوايي از مجموع 33 نقطه¬ي آزمايش 24 نقطه انطباق قابل قبولي داشتند و براي تخمين كندي امواج برشي و استونلي ضرايب همبستگي بالاي 85 درصد حاصل شد. بعد از انجام تمام مراحل بالا اين نتيجه حاصل شد كه با استفاده از سيستم اسـتنتاج فازي-¬¬¬عصبي بـه-خوبي مي¬توان كندي امواج را تخمين زد بدون آن¬كه نياز به راندن نگار DSI در چاه باشد. نتيجه¬ي ديگري نيز حاصل شد كه تخمين تراوايي به روش FZI-استونلي براي مخازن كربناته جوابگو نمي¬باشد و نياز به ساختن مدلي جديد براي اين نوع مخازن به¬شدت موردنياز مي¬باشد كه در اين مطالعه حتي الامكان مدلي جديد براي تخمين تراوايي ارائه شده¬است.
شماره ركورد :
54538
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
تديني مهدي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رباني احمدرضا , نبي بيد هندي مجيد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت