عنوان :
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
نويسنده اصلي :
معتمدي داشلي برون،افسانه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
بهار95
شماره ركورد :
55809
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
عبدالعارف شجاعي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت