عنوان :
بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي در توانمندسازي هنرآموزان (معلمان) هنرستان‏هاي منطقه 11 تهران
نويسنده اصلي :
ملكوتيان، فريبرز
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م. فناوري
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
26/02/1396
چكيده :
امروزه توانمندسازي به عنوان يكي ازابزارهايمفيدارتقاءكيفي كاركنان وافزايش اثربخشي تلقي مي‏گردد و انديشمندانمديريتتحولسازمانمعتقدند كه توانمندسازي درواقع پاسخ به نيازحياتي مديريتم عاصراست. از طرف ديگر با بروز تكنولوژي‏هاي جديد ارتباطي، شبكه‏هاياجتماعي ظهور نمودند. اينگونه سايت‏هابر مبناي تشكيل اجتماعات آنلاين فعاليت مي‏كنندوامكان ايجاد نحوه جديدي ازارتباط واشتراك محتوارافراهم آورده‏اند. اين تحقيق به بررسي نقش شبكه‏هاي اجتماعي درتوانمندسازي هنرآموزان هنرستان‏هاي منطقه 11 تهران پرداخته است. جامعه آماري پژوهش، هنرآموزان و هنرجويان هنرستان‏هاي منطقه 11 تهران، مشتمل بر 2430 هنرجو و 406 هنرآموز بود كه با استفاده از فرمول كوكران، 232 هنرجو و 198 هنرآموز به عنوان نمونه آماري، با استفاده از روش خوشه‏اي وزني انتخاب شدند. سنجش ميداني متغيرهاي پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه‏ 30 سؤالي براي دو گروه هنرآموزان و هنرجويان انجام شد. روايي پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار صوري و پايايي آن با محاسبه آلفاي كرونباخ (7316/0 و 7942/0 به ترتيب برايهنرآموزان و هنرجويان) تأييد شد. براي تجزيه و تحليل آماري فرضيه¬ها نيز از آزمون‏هاي همبستگي و رگرسيون در نرم افزار آماري SPSSو همچنين مدليابي معادلات ساختاري در نرم‏افزار Lisrelاستفاده شده است. بر اساس مدل پژوهش، يك فرضيه اصلي و ده فرضيه فرعي، با استفاده از آزمون‏هاي آماري مورد بررسي قرار گرفت. در تحليل آماري انجام شده، توسط هريك از دو گروه هنرآموزان و هنرجويان، دو فرضيه فرعي رد شد و ديگر فرضيه¬ها به اثبات رسيدند كه نشانگر اثرگذاري استفاده از شبكه‏هاي اجتماعي بر توانمندسازي هنرآموزان مي‏باشد. در انتها، پيشنهاداتي بر اساس اين بررسي‏ها جهت بهبود توانمندي هنرآموزان ارائه شد.
شماره ركورد :
55851
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
تاجفر، امير هوشنگ
استاد راهنما :
احمدي، علي اكبر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت