عنوان :
بررسي نقش كيفيت ارائه خدمات بندري بر رضايت و وفاداري بازرگانان در استفاده مجدد
نويسنده اصلي :
جمشيدي، آزاده
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م. بازرگاني
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
12/04/1396
چكيده :
بنادر نقش حياتي در اقتصاد بسياري از كشورها و مناطق بازي مي كند. شكست و عدم اطمينان از كيفيت خدمات بندر به طور موثري بر مشتريان بندر (بازرگانان) اثر مي گذارد و نشان دهنده تاثير آن بر ميزان وفاداري آن ها به استفاده از خدمات بندر مي باشد. هدف از اين تحقيق بررسي مفهوم كيفيت ارائه خدمات بندري و تاثير آن بر رضايتمندي مشتريان ( بازرگانان ) در استفاده مجدد مي باشد. روش تحقيق، توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد. به منظور جمع آوري داده هاي تحقيق از پرسش نامه استفاده شده است كه اين پرسش نامه حاوي 34 سوال بوده كه 29 سوال آن مربوط به سنجش شاخص ها و عوامل كيفيت ارائه خدمات بندري و 5 سوال انتهايي مربوط به سنجش ميزان جلب رضايت مشتريان مي باشد. در راستاي اين پژوهش يك فرضيه اصلي و 5 فرضيه فرعي تعريف گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي ، آمار استنباطي و نرم افزار ليزرل استفاده گرديد. در اين راستا در بخش توصيفي به بررسي خصوصيات جمعيت شناختي نمونه پرداخته شد و پس از اطمينان از نرمال بودن توزيع داده ها از آزمون تحليل مسير بهره گرفته شد. نتايج آزمون حاكي از آن است كه منابع مرتبط با كيفيت خدمات بندر ، مديريت مرتبط با كيفيت خدمات بندر و مسئوليت اجتماعي مرتبط با كيفيت خدمات بندر تاثير مثبتي بر رضايت مشتري دارد.
شماره ركورد :
56848
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دانايي، حبيب اله
استاد راهنما :
حسيني، ميرزا حسن
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت