عنوان :
بررسي نقش ميانجي رضايت شغلي در تاثيرگذاري عدالت سازماني درك شده بر رفتار شهروندي سازماني در سازمان منابع طبيعي استان گيلان
نويسنده اصلي :
حقي،سميه
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي گرايش منابع انساني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
95/6/20
چكيده :
اين پژوهش به بررسي نقش ميانجي رضايت شغلي در تاثيرگذاري عدالت سازماني درك شده بررفتار شهروندي سازماني مي پردازد. لذا فرضيه هاي اين پژوهش بشرح ذيل مي باشد : - بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به رضايت شغلي رابطه وجود دارد. - بين عدالت توزيعي و رفتار شهروندي سازماني با توجه به رضايت شغلي رابطه وجود دارد. - بين عدالت رويه اي و رفتار شهروندي سازماني با توجه به رضايت شغلي رابطه وجود دارد. - بين عدالت تعاملي و رفتار شهروندي سازماني با توجه به رضايت شغلي رابطه وجود دارد. - بين عدالت اطلاعاتي و رفتار شهروندي سازماني با توجه به رضايت شغلي رابطه وجود دارد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه كاركنان سازمان منابع طبيعي استان گيلان به تعداد 1483 نفر مي باشد كه از ميان آنان 208 نفر با استفاده از روش نمونه گيري غير تصادفي در دسترس، بعنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه روا و پايا شده عدالت سازماني، رفتار شهروندي سازماني و رضايت شغلي استفاده شده است، همچنين با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي( ضريب همبستگي پيرسون) داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج حاصل از پژوهش نشان دادند كه رابطه مثبت و معني داري بين متغير عدالت سازماني و حيطه هاي چهارگانه آن با رفتار شهروندي سازماني با توجه به رضايت شغلي وجود دارد، همچنين يافته ها بيانگر آن است كه افزايش نمره رضايت شغلي موجب تقويت رابطه عدالت سازماني و ابعاد چهارگانه آن با رفتار شهروندي سازماني مي شود. از اين رو همه فرضيه هاي تحقيق مورد تاييد قرار گرفتند.
شماره ركورد :
58448
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
تورج حسن زاده
استاد راهنما :
روزبه حبيبي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت