عنوان :
بررسي نقش فرآيندهاي مديريت دانش بر اثربخشي و توانمندسازي كاركنان بانك تجارت استان اردبيل
نويسنده اصلي :
مرادي ننه كران،سميه
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
96/3/6
چكيده :
هدف از تحقيق حاضر بررسي نقش فرآيندهاي مديريت دانش بر اثر بخشي و توانمند سازي كاركنان بانك تجارت استان اردبيل مي¬باشد. از لحاظ هدف تحقيق از نوع كاربردي، از لحاظ روش انجام تحقيق توصيفي و همبستگي مي‌باشند. جامعه آماري اين پژوهش كليه كاركنان بانك تجارت استان اردبيل مي‌باشند كه تعداد آنها برابر 280 نفر مي باشد. براي تعيين حجم نمونه نيز از جدول مورگان استفاده شده است كه طبق اين جدول تعداد نمونه آماري برابر162بدست آمده است. روش مورد استفاده براي نمونه¬گيري روش تصادفي طبقه اي است. تحقيق حاضر در دو بخش نظري و عملي انجام شده است. در بخش نظري، اطلاعات لازم با استفاده از روش كتابخانه¬اي و اسنادي بدست آمد و در بخش عملي، براي جمع آوري اطلاعات از روش ميداني و از پرسشنامه استاندارد استفاده گرديده است. تجزيه و تحليل داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون رگرسيون چند¬گانه و ساده انجام گرفته است و نتايج تحقيق حاكي از آن است كه ابعاد فرآيندهاي مديريت دانش(ثبت دانش، خلق دانش، انتقال دانش، كسب دانش، كاربرد دانش) بر اثر بخشي و توانمند سازي كاركنان بانك تجارت استان اردبيل تاثبر معناداري دارد.
شماره ركورد :
58476
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
محمدصادق حسن زاده
استاد راهنما :
روزبه حبيبي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت