عنوان :
خوردگي لوله هاي انتقال نفت و گاز
نويسنده اصلي :
محمد خاني، مهدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
59850
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
مهندسي مواد و متالوژي صنعتي
استاد راهنما :
كلانتر، مهدي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت