عنوان :
بررسي نقش راهبردهاي بازاريابي در صنعت گردشگري شهرستان بندرعباس
محل تحصيل :
ايران پيام نور قشمدانشگاه: پيام نور قشم
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
6007
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محمد محمودي ميمند
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت