عنوان :
خرد ستيزي در آثار عطار نيشابوري
نويسنده اصلي :
حسين آبادي، مريم
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1385
شماره ركورد :
61672
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
جلالي، يدالله
رشته تحصيلي :
زبان و ادبيات فارسي
استاد راهنما :
الهام بخش، سيد محمود
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت