عنوان :
بررسي نقش عوامل سازماني و انگيزه مشتريان در ارتقاء عملكرد سازماني(مورد مطالعه : شركت هاي خدمات بيمه اي در استان مازندران)
نويسنده اصلي :
شيرچي ساسي، مهرانوش
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بابل
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/11/7
چكيده :
هدف پژوهش حاضر، بررسي اثر عوامل سازماني و انگيزه مشتريان بر عملكرد كلي شعبات بيمه ايران و اسيا در استان مازندران مي باشدهدف اين تحقيق كاربردي بوده كه .نوع روش اين پژوهش توصيفي- پيمايشي است. جامعه اماري پژوهش كليه كاركنان و مديران و مشتريان نمايندگي هاي بيمه اسيا و ايران در چند شهر از استان مازندران مي باشد. كه حجم نمونه مطابق با فرمول كوكران 196 نفر برآورد شد.در اين تحقيق سه عامل كليدي عوامل سازماني ، انگيزه مشتريان و عملكرد سازماني به عنوان متغير هاي اصلي مورد تحقيق قرار گرفتند. و با استفاده از ابزار پرسش نامه، داده هاي لازم هر كدام از مولفه هاي تحقيق جمع آوري گرديدند. از نرم افزار ليزرل جهت بررسي فرضيات استفاده شد.بر اساس تحليل صورت گرفته ، از عوامل سازماني (ساختار سازماني و منابع انساني ) رابطه معناداري با عملكرد سازمان ندارند ولي باقي متغيرهاي عوامل سازماني داراي رابطه معنادار با عملكرد سازمان مي باشند. همچنين متغير انگيزه مشتريان با عملكرد سازمان رابطه معناداري دارند.همچنين متغيرهاي سطح تحصيلات و درامد و سابقه نمايندگي بر رابطه بين عوامل سازماني و عملكرد سازمان اثر تعديلي ندارند اين در صورتي است كه درامد بر رابطه بين انگيزه مشتريان و عوامل سازماني اثر تعديلي دارد. واژگان كليدي: انگيزه مشتريان، ويژگي هاي بازار، عوامل سازماني، شركت هاي بيمه
شماره ركورد :
61766
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
باقري، محمد
استاد راهنما :
حسيني اميري، محمود
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت