عنوان :
بررسي نقش دانش و مهارت بر روي عملكرد اقتصادي گندمكاران (مطالعه موردي شهرستان اقليد)
نويسنده اصلي :
زارعي فر،ابوطالب
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور
رشته تحصيلي :
مهندسي اقتصاد علوم كشاورزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
08/11/1392
چكيده :
اين پژوهش با هدف بررسي نقش دانش و مهارت بر عملكرد اقتصادي گندمكاران شهرستان اقليد انجام گرفت. اطلاعات مورد نياز بر اساس يك نمونه 111 تايي به روش نمونه گيري تصادفي ساده از طريق پرسشنامه و مصاحبه با گندمكاران شهرستان اقليد جمع آوري گرديد. ميزان اعتبار پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي كرونباخ 784/0=a بدست آمد و ميزان روايي پرسشنامه نيز از نظر كارشناسان و متخصصين مربوط مورد تأييد قرار گرفت. داده ها بر اساس آزمون ناپارامتريك و آناليز واريانس(AOV﴾ و ضريب همبستگي پيرسون و در نهايت بر بر اساس تابع رگرسيون چند متغيره مورد تحليل قرار گرفت.. نتايج تحقيق نشان داد كه 51%از گندمكاران داراي دانش خوب، 45%داراي دانش متوسط و 8/1%داراي دانش ضعيف هستند و 58%از گندمكاران داراي مهارت متوسط، 24% داراي مهارت خوب و 18%داراي مهارت ضعيف هستند و 18%از گندمكاران داراي عملكرد خوب،8/65% داراي عملكرد متوسط، 6/12% داراي عملكرد ضعيف هستند، 6/76% از گندمكاران داراي درآمد خيلي كم، 9/18% داراي درآمد كم و8/1%داراي درآمد خيلي خوب هستند و ميزان دانش و مهارت گندمكاران در حد متوسطي قرار داشت و در سنجش ويژگي روابط اجتماعي 5/59% گندمكاران داراي روابط اجتماعي(شركت در كلاسهاي ترويج ،بازديد علمي از سيستم هاي آبياري و مطالعات نشريات ترويجي وملاقات با مروج و ...) ضعيفي برخوردار بودند .بر اساس نتايج ، بين عملكرد با دانش ،مهارت و شركت در كلاسهاي ترويج و بازديدعلمي از سيستم هاي آبياري ارتباط معني داري پيدا نشد ، بين عملكرد ودرآمد (بنيه مالي) ارتباط معني داري پيدا شد كه حاكي تأثير مثبت اين متغير برروي عملكرد گندمكاران مي باشد. بر اساس نتايج تخمين تابع عملكرد تمام متغيرا داراي تاثير مثبت در جهت ارتقاء عملكرد را دارند.به طور كلي نتايج پژوهش گواه اين است كه در بخش كشاورزي ترويج نتوانسته نقش موثرو شايسته اي را در افزايش عملكرد ايفا نمايد همچنين كشاورزان بيشتر به فكر استفاده از تجربيات سنتي نسبت به دانش و روش هاي نوين در مديريت آب مي باشند.
شماره ركورد :
61819
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
خالدي،محمد
استاد راهنما :
شوكت فدايي،محسن
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت