عنوان :
خوشه‌بندي داده‌هاي سنجش‌ازدوري با استفاده از ويژگي‌هاي حاصل از خودرمزنگارها
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
61832
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
نقشه‌برداري گرايش سنجش‌ازدور
استاد راهنما :
امين عليزاده نائيني، سعيد نادي نجف آبادي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت