عنوان :
بررسي نقش خانواده بر فعاليت زنان روستايي شهرستان كوهرنگ سال 92
نويسنده اصلي :
خدادادي،زهره
محل تحصيل :
فارسان
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
زمستان 92
شماره ركورد :
62393
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
زارعي،عزت
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت