عنوان :
بررسي نقش جنسيت در تاثير تكليف ثانويه شناختي بر عملكرد تعادل ايستا و پوياي ژيمناست¬هاي نوجوان
نويسنده اصلي :
صرام، سميه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور
رشته تحصيلي :
تربيت بدني و علوم ورزشي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
04/04/1392
چكيده :
هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش جنسيت در تاثير تكليف ثانويه شناختي بر عملكرد تعادل ايستا و پوياي ژيمناست‌هاي نوجوان است. بدين‌منظور، 30 پسر و 30 دختر سالم و غيرورزشكار با ميانگين سني 9 تا 13 سال را به‌صورت تصادفي از كلاس‌هاي ژيمناستيك تابستانه شهرستان يزد انتخاب كرديم. آزمودني¬ها در دو دسته پسر و دختر به‌صورت تصادفي به سه گروه تقسيم شدند. در ابتدا، پيش آزمون مشابه شرايط تمرين از تمام گروه ها به عمل آمد و سپس، برنامه اصلي اين پژوهش با استفاده از روش تعادل مخالف انجام گرفت. در اين پژوهش، از تست لك‌لك و برخاستن و رفتن به‌ترتيب براي سنجش تعادل ايستا و پويا استفاده شد. تكليف ثانويه شناختي نيز پرسش‌نامه محقق‌ساخته¬اي شامل سوالاتي از بيوگرافي افراد بود. تحليل نتايج آزمون‌ها نشان داد كه بين ميانگين نمرات عملكرد تعادل ايستا هم در دختران و هم در پسران ژيمناست در مرحله كنترل با تكليف ثانويه تفاوت معني‌داري وجود ندارد (05/0>p)، اما بين ميانگين نمرات عملكرد تعادل پويا هم در دختران و هم در پسران ژيمناست در مرحله كنترل با تكليف ثانويه تفاوتي معني‌دار وجود دارد ( 05/0>p). همچنين مشخص شد بين ميانگين نمرات تغييرات عملكرد تعادل ايستاي دختران و پسران ژيمناست و بين ميانگين نمرات تغييرات عملكرد تعادل پوياي دختران و پسران ژيمناست تفاوت معني‌داري وجود ندارد (05/0>p). درنهايت، اين پژوهش به ما نشان داد كه بين ميانگين نمرات تغييرات عملكرد تعادل ايستا و پويا هم در دختران و هم در پسران ژيمناست تفاوت معني‌داري وجود ندارد (05/0>p). نتايج حاصله نشان مي دهد كه تكليف ثانويه شناختي تاثير چنداني بر عملكرد تعادل ايستاي هر دو جنس ندارد، اما باعث كاهش تعادل پويا در هر دو جنس مي‌شود. در مقايسه، ميزان تاثير تكليف ثانويه شناختي بر روي هر دو نوع تعادل نيز بين دختران و پسران تفاوت چنداني وجود نداشت و نيز بين ميزان تاثير تكليف ثانويه شناختي بر روي تعادل پويا و ايستا در يك جنس نيز رابطه‌اي وجود نداشت.
شماره ركورد :
62432
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
آقاياري، آذر
استاد راهنما :
ترابي، فرناز
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت