عنوان :
بررسي نقش مراكز مشاوره كميته امداد امام خميني﴿ره﴾شهر شهركرد در حفظ انسجام خانواده هاي تحت پوشش اين نهاد
نويسنده اصلي :
شالو هاروني،كبري
محل تحصيل :
فارسان
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
تاريخ دفاع :
زمستان1388
شماره ركورد :
62484
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
سليمي،معصومه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت