عنوان :
خاستگاه هاي توليد طرحمايه در فرايند طراحي معماري
نويسنده اصلي :
داودي، سميه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1385
شماره ركورد :
63142
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
نديمي، حميد
رشته تحصيلي :
معماري
استاد راهنما :
آيت اللهي، محمد حسين , محمودي، مهدي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت