عنوان :
بررسي نقش شركتهاي تعاوني در كاهش فقر در شهرستان فريدونشهر
نويسنده اصلي :
چياني ، كبري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
633
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
تعاون و رفاه اجتماعي
استاد راهنما :
مهرانفر، صفر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت