عنوان :
بررسي نقش طرح واره هاي ناسازگار اوليه ، تمايزيافتگي خود،كمال گرايي وفراشناخت درگرايش به سوء مصرف مواد
نويسنده اصلي :
منصوري جليليان ، افسانه
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
كامران يزدانبخش
محل تحصيل :
رازي ,
رشته تحصيلي :
روان شناسي
مقطع تحصيلي :
ارشد
شماره ركورد :
6374
دانشكده :
علوم اجتماعي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
محسن حجت خواه
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كامران يزدانبخش
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت