عنوان :
بررسي نقش مشاركت مردمي در ايجاد محله پايدار (مطالعه موردي: محله چيذر منطقه يك شهر تهران)
نويسنده اصلي :
الهام عليزاده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي‌ارشد
چكيده :
چكيده: مشاركت مردمي در شهرسازي امروز در كشورهاي پيشرفته در صدر برنامه ريزي‌هاي شهري قرار گرفته است. اما در كشورهاي كمتر توسعه يافته كه تأمين منابع مالي توسط بودجه‌هاي دولتي انجام مي‌گيرد، نقش شهروندان و مشاركت آن‌ها در پروژه‌هاي شهري كم‌رنگ تر بوده و مردم كمتر خود را مسئول مي‌دانند تا در تصميم گيري‌ها شركت نمايند. نياز به مشاركت مردم در تصميم گيري‌ها به خاطر پيچيدگي‌ها و حساسيت‌هايي كه در جامعه امروز شاهد آن هستيم كاملاً احساس مي‌شود و در بحبوحه‌اي كه مسئله پايداري و حفظ منابع زيستي براي نسل‌هاي آتي ذهن انديشمندان و سياست گذاران جهاني را اشتغال كرده است تصميم گرفتيم تا به مطالعه اين دو مقوله و بر هم كنش اين دو بپردازيم. در اين تحقيق پس از ارائه تعاريف مربوط به مشاركت و معرفي شاخصه‌هاي پايداري در محله و مرور پژوهش‌هاي انجام شده توسط متخصصان خارجي و داخلي، با استفاده از پرسشنامه؛ اطلاعات مربوطه جمع آوري شده و داده‌هاي تحقيق در محيط نرم‌افزار اس.پي.اس.اس (spss) وارد گرديد و از طريق آزمون‌هاي: من- ويتني (Mann-Whitney)، اسپيرمن (Spearman) و كروسكال واليس ((Kruskal-Wallis مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. اين تحقيق بر دو فرض استوار است؛ فرض اول اينكه ميزان مشاركت مردمي در تصميم گيري‌ها بر شاخصه‌هاي مورد نظر براي ايجاد يك محله پايدار ارتباط وجود دارد و فرض دوم اينكه ويژگي‌هاي فردي به عنوان مؤلفه‌اي مستقل بر ميزان مشاركت مردمي تأثيرگذارند. نتايج تحليل‌ها بر فرضيات تحقيق صحه مي‌گذارند و با نتايج مطالعات ديگر نيز سازگاري دارند. آنچه كه در اين تحقيق به آن رسيديم وجود همبستگي مثبت ميان مؤلفه‌هاي مشاركت و شاخصه‌هاي پايداري مي‌باشد. به اين ترتيب كه با افزايش مشاركت شاخصه‌هاي پايداري بهبود پيدا مي‌كند و در نهايت مي‌توانيم با بهبود وضعيت مشاركت در سطح محله شرايط رسيدن به محله پايدار را تسهيل نماييم. كلمات كليدي: مشاركت مردمي، شاخصه‌هاي پايداري در محله، مديريت محلي
شماره ركورد :
64500
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
رشته شهرسازي گرايش برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي
استاد راهنما :
دكتر مجيد مفيدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت