عنوان :
بررسي نقش كاتاليست هاي انتقال فاز و حلال هاي مختلف در واكنش اكسايش انتقال فاز2- اتيل هگزانول توسط يون دي كرومات
نويسنده اصلي :
جوادكلباسي ، روزبه
محل تحصيل :
اصفهان ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،دانشكده شيمي
چكيده :
كاتاليست انتقال فاز يك ابزار مهم براي انتقال يك واكنشگر آنيوني از يك فاز به فازي است كه در حالت معمول در آن فاز نامحلول مي باشد و بدين وسيله انجام واكنش در فاز دوم عملي مي گردد. افزايش واكنش پذيري واكنشگرها بيش از آنچه كه در فاز آبي وجود داشته است ، كاهش مصرف حلال آلي ، شرايط ملايم تر واكنش ، بارزشدن خصوصيت هاي واكنش كاتاليزوري و كنترل بيشتر روي سرعت و بازده واكنش را مي توان از مزاياي اين روش دانست . در اين تحقيق كاربرد K2Cr2O7را به عنوان يك عامل سنتزي اكسيد كننده مفيد براي اكسيد كردن الكل هاي آب گريز بااستفاده از كاتاليست هاي انتقال فاز بررسي خواهيم كرد. انواع حلال ها(پتروليوم اتر، سيكلو هگزان ، كربن تتراكلريد، تولوئن ، دي كرومتان ، كلروفرم ، دي اتيل اتر و اتيل استات ) به همراه انواع گروههاي آلكيل )Stearyl-, Cetyl-,Lauryl-,Benzyl-,Pentyl-,Butyl-,Propy-,Ethyl-,Methyl-(Rدر فرمول عمومي R R3NClبراي بررسي خصوصيت هاي مختلف كاتاليست هاي انتقال فاز به كار برده شد.نتايج اين تحقيقات فوايد كاتاليست هاي انتقال فاز در زمينه تبديل الكل هاي آب گريز به اسيد يا استر را روشن سازد. همچنين بررسي نشان داده اند كه انتقال Cr2O7به داخل فاز آلي تحت برخي شرايط استر را به عنوان محصول اصلي ايجاد خواهد كرد
شماره ركورد :
65374
دانشكده :
شيمي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد راهنما :
مهران غياثي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت