عنوان :
بررسي نقش رويكرد مبتني بر فناوري اطلاعات در هوشمند سازي فرآيند مديريت كيفيت سازمان
نويسنده اصلي :
نعمتي، شهين سادات
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م. فناوري اطلاعات
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/06/28
چكيده :
با توجه به اهميت و جايگاهي كه امروزه فناوري اطلاعات در سطوح مختلف جوامع پيداكرده،از همين رو سازمان‌ها براي حفظ بقا و حضور خود در عرصه رقابت، ناگزير به دگرگوني و استفاده از تازه‌ترين دستاوردهاي فناوريدرزمينهٔ مديريت كيفيت مي‌باشند.با توجه به نقش حاكميتيشركت روزنامه رسمي كشور و تأثيرات نحوه مديريت و ابعاد آن در اين سازمان، در اين تحقيق به بررسينقش رويكرد فناوري اطلاعاتدر هوشمند سازي مديريت كيفيت سازمان پرداخته‌ايم. پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع تحقيقات توصيفي و ازنظر ماهيت و رويكرد تحقيقاتي علي و معلولي است. ازنظر روش جمع‌آوري اطلاعات نيز جز تحقيقات توصيفي از نوع همبستگي هست. جامعه آماري اين تحقيق كليه كارشناسان و مديران روزنامه رسميمي‌باشند. با استفاده از فرمول كوكران 70 نفر به‌عنوان حداقل نمونه آماري موردنياز انتخاب و پرسشنامه به‌طور تصادفي در بين نمونه توزيع گرديد. براي سنجش متغيرهاي تحقيق از پرسشنامه استفاده‌شده است. براي بررسي روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار ابزار استفاده‌شده است و پرسشنامه از ديدگاه خبرگان امر ازنظر اعتبار محتوا تائيد شده است. براي محاسبه پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده در اين پژوهش، براي پرسشنامه 897/0 محاسبه گرديد؛ بنابراين پايائي پرسشنامه مطلوب ارزيابي گرديده است. قدرت رابطه ميان متغير رويكرد مبتني بر فناوري اطلاعات بر هوشمند سازي فرآيند مديريت كيفيت سازمان برابر با 0.532 محاسبه‌شده است كه مقدار قابل‌توجهي است. آماره آزمون نيز 7.341 به‌دست‌آمده است كه بزرگ‌تر از مقدار بحرانيt در سطح خطاي 5% يعني 1.96 بوده و نشان مي‌دهد همبستگي مشاهده‌شده معنادار است؛ بنابراين با اطمينان 95% رويكرد مبتني بر فناوري اطلاعات موجب هوشمند سازي فرايند مديريت كيفيت سازمان مي‌شود.
شماره ركورد :
65526
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
مشايخ، محمد رضا
استاد راهنما :
دانايي، حبيب اله
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت