عنوان :
بررسي نقش كتابخانه هاي عمومي د راجراي خط مشي هاي سند چشم انداز بيست ساله كشور با تاكيد بر آموزش مادامالعمر براي همه از ديدگاه كتابداران كتابخانه هاي عمومي , Study on the role of the public libraries in exacution of long-term stratageis to iran )the 02-years-vision statement( with focus on lifelong learning for all
نويسنده اصلي :
دلبري ، سهيلا
محل تحصيل :
پيام نور , پيام نور مركز مشهد
رشته تحصيلي :
كتابداري و اطلاع رساني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
66261
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دليلي ، حميد , ililaD,dimah
استاد راهنما :
قاسمي ، علي حسين , imesahG,ila niessoh
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت