عنوان :
بهسازي مناطق دفن بهداشتي زباله، مطالعه موردي : شهر يزد
نويسنده اصلي :
توانگر، فطمه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
1381
شماره ركورد :
66648
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست
استاد راهنما :
پوردارا، هادي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت