عنوان :
بررسي نقش رسانه در صنعت گردشگري
نويسنده اصلي :
تركي،نرگس
محل تحصيل :
فارسان
رشته تحصيلي :
مديريت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
1392
شماره ركورد :
67597
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
ولي خاني ساماني،مينا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت