عنوان :
بررسي نقش رسانه در صنعت گردشگري
نويسنده اصلي :
غيبي،فريبرز
محل تحصيل :
فارسان
رشته تحصيلي :
جهانگردي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
ارديبهشت 92
شماره ركورد :
67607
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
كياني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت