عنوان :
بررسي نقش زنجيره تامين در لجستيك دريايي ايران با تاكيد بر اقتصاد سبز
نويسنده اصلي :
سعيده السادات ميرجليلي
كليدواژه فارسي :
145صفحه
چكيده :
هدف پروژه حاضر ايجاد بك مدل كارامد و قابل اجرا براي بهبود لجستيك دريايي بنادر ايران با تكيه بر اصول اقتصاد سبز و بنا به زنجيره هاي تامين مستقل و اساسي صادراتي كشور مي باشد...
شماره ركورد :
68332
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر ايرانمنش
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت