عنوان :
بررسي نقش گلايسين بتائين در افزايش مقاومت به خشكي دو گونه ي گياهي كلزا و سورگوم تحت تيمارهاي مختلف تنش خشكي
نويسنده اصلي :
كدخدايي، هدا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1391
شماره ركورد :
6886
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
حكيم زاده، محمد علي
رشته تحصيلي :
مهندسي منابع طبيعي - مديريت مناطق بياباني
استاد راهنما :
سودائي زاده، حميد , مصلح آراني، اصغر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت