عنوان :
خاصيت p - دگاوه از فضاهاي تابعي و هندسه فضاهاي Lp
نويسنده اصلي :
شريفي زارچي، محسن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1391
شماره ركورد :
69420
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
مدرس مصدق، محمد صادق
رشته تحصيلي :
رياضي محض - آناليز
استاد راهنما :
مشتاقيون، محمد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت