عنوان :
بررسي نقش زبان اول بر دانش لغات همنشين فراگيران زبان انگليسي بعنوان زبان دوم با استفاده از تكنيك غرق در داده و روش ارتقا آگاهي
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر
مقطع تحصيلي :
ارشد
چكيده :
مزيت مهم تقويت‌كننده‌هاي رامان فيبر نوري نسبت به ساير تقويت‌كنند‌ه‌هاي مورد استفاده در سيستم WDMو DWDM اين است كه با انتخاب مناسب و بهينه‌ي فركانس و توان ليزرهاي پمپ و فركانس ليزرهاي سيگنال، مي‌توان تمام كانال‌هاي سيگنال را به يك اندازه تقويت نمود. در اين كادر بعد از بررسي و حل معادلات حاكم بر FRAS در حالات مختلف، از حساب تغييرات براي بدست آوردن شرايط لازم براي بهينه سازي منحني بهره‌ي خالص FRAS ، براي رسيدن به يك منحني بهره با حداكثر صافي استفاده شده است اين امر منجر به يك سري معادلات ديفرانسيلي غير خطي كوپل شده با مقادير مرزي، معادلات جبري و معادلات سوئيچينگ مي‌گردد، كه بايد به طور هم زمان حل گردند. نهايتاً الگوريتم حل معادلات ارايه گرديده و معادلات كه در دو حالت چهار پمپي و شش پمپي حل شده‌اند.
شماره ركورد :
69489
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
حمدالله راوند
رشته تحصيلي :
زبان انگليسي .آموزش
استاد راهنما :
اكبر عباسي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت