عنوان :
پرعيارسازي آپاتيت كانسار قره¬آغاج اروميه به روش فلوتاسيون
نويسنده اصلي :
عليزاده، سالار Alizadeh, salar
كليدواژه فارسي :
ط+82ص.،تصوير، جدول، نمودار، 4+33 كتابنامه
چكيده :
در تحقيق حاضر باطله‌هاي حاصل از جدايش ثقلي كانسنگ تيتانيوم قره‌آغاج براي پرعيارسازي فسفات مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات شناسايي نشان داد كه كاني باارزش موجود در اين باطله‌ها با عيار متوسط 5/3 درصد P2O5، آپاتيت است. كاني‌هاي گانگ موجود در اين كانسنگ را عمدتا پيروكسن، اوليوين و مقداري كم پلاژيوكلاز و ترموليت تشكيل مي‌دهند. همچنين درجه آزادي آپاتيت به روش دانه‌شماري 60 ميكرون تعيين شد. آزمايش‌هاي ميكروفلوتاسيون نشان داد كه بيش‌ترين بازيابي فلوتاسيون آپاتيت با استفاده از كلكتور‎هاي سديم اولئات و ليلافلوت در 10pH= حاصل مي‌شود و سيليكات سديم نيز مناسب‌ترين بازداشت‌كننده پيروكسن انتخاب گرديد. آزمايش‌هاي فلوتاسيون در سلول مكانيكي نشان داد كه با استفاده از كلكتور سديم اولئات مقدار بهينه پارامتر‌هاي موثر شامل pH، غلظت سديم اولئات و سيليكات سديم به ترتيب: 7 الي 8، 400 و 700 گرم بر تن است كه تحت اين شرايط عيار و بازيابي P2O5 در كنسانتره به ترتيب 20 و 37/50 درصد به دست آمد. در حاليكه در حضور كلكتور ليلافلوت مقادير بهينه 5/5pH=، غلظت ليلافلوت 700 گرم بر تن و غلظت سيليكات سديم 800 گرم بر تن تعيين شد كه تحت اين شرايط كنسانتره‌اي با عيار و بازيابي به ترتيب 1/21 و 83/80 درصد P2O5 حاصل شد. هرچند در غلظت‌هاي يكسان از كلكتورها، سديم اولئات منجر به كنسانتره‌اي با بازيابي بالا و ليلافلوت منجر به كنسانتره عيار بالا شد ولي در حضور ليلافلوت با غلظت‌هاي بالاتر كنسانتره‌اي با عيار و بازيابي بالاتر توليد مي‌شود. بنابراين كلكتور ليلافلوت، مناسب‌تر تشخيص داده شد كه با شستشوي اين كنسانتره طي دو مرحله، كنسانتره‌اي با عيار 6/29 و بازيابي 73/57 درصد P2O5 به دست آمد. همچنين استفاده از اسيد اگزاليك به جاي اسيد سولفوريك در تنظيم pH مراحل مختلف فرآيند فلوتاسيون موجب بهبود جذب كلكتور ليلافلوت در سطح آپاتيت مي‌شود.
شماره ركورد :
69924
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
اكبر مهديلو akbar mehdilu
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ايران ن‍‍‍ژاد، مهدي; رضايي، بهرام iranajad, mehdi; rezai, bahram
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت