عنوان :
بررسي نقش دفاتر املاك مسكن در توسعه ساخت وساز مسكن شهري با استفاده از مدل topsis ﴿مطالعه موردي: منطقه9 شهرداري مشهد﴾
نويسنده اصلي :
نيكو، ليلي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مشهد
رشته تحصيلي :
جغرافيا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
29/11/1392
شماره ركورد :
70267
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر حسين رحيمي
استاد راهنما :
دكتر فرحناز اكبر اقلي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت