عنوان :
خوشه بندي مدل محور غير نرمال با استفاده از توابع مفصل
نويسنده اصلي :
افسريه، الهه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1391
شماره ركورد :
70319
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
رحماني، جعفر
رشته تحصيلي :
آمار رياضي
استاد راهنما :
دولتي، علي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت