عنوان :
بررسي نقش فيبولا در توزيع تنش در مفصل تيبيوفمورال
نويسنده اصلي :
مريم محتجب
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
استخوان فيبولا، يك منبع ارزشمند براي پيوند استخوان است، اما به اين دليل كه استخوان فيبولا نقشي در عملكرد اندام تحتاني دارد، تعيين اين موضوع كه آيا حذف بخشي از استخوان فيبولا باعث اختلال در عملكرد و يا مشكلات ديگر در اندام تحتاني خواهد شد يا نه، از اهميت ويژه¬اي برخوردار است. با توجه به مشاوره با يك تيم پزشكي ارتوپدي، متخصص در جراحي زانو، حذف بخشي از فيبولا ممكن است باعث بروز تغييراتي در توزيع تنش و فشار تماسي وارد بر مفصل تيبيوفمورال گردد. بنابراين در اين پايان نامه نقش فيبولا در توزيع تنش و فشار تماسي مفصل تيبيوفمورال مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور 6 نمونه جسد تازه انسان مورد آزمايش قرار گرفته و تاثير ميدل فيبولكتومي بر فشارهاي وارد بر كمپارتمنت مديال و لترال مفصل تيبيوفمورال بررسي شد. همچنين مدل المان محدود مفصل تيبيوفمورال به همراه قسمت ديستال فمور، پروگزيمال تيبيا و پروگزيمال فيبولا گسترش داده شد و تاثير حذف فيبولا بر توزيع تنش مفصل تيبيوفمورال تحليل گرديد. نتايج حاصل از تست بر روي اجساد در تطابق با نتايج مدل المان محدود بوده و نشان دهنده كاهش فشار تماسي در قسمت مديال مفصل تيبيوفمورال و بدنبال آن كاهش تنش در غضروف تيبيا و افزايش فشار تماسي وارد بر قسمت لترال مفصل تيبيوفمورال و افزايش تنش در كمپارتمنت لترال غضروف تيبيا بودند. همچنين با توجه به نتايج حاصل از تستهاي تجربي و مدل المان محدود تغيير الگوي توزيع فشار تماسي و توزيع تنش در مفصل تيبيوفمورال بر اثر حذف بخشي از استخوان فيبولا مشاهده گرديد. واژه‌هاي كليدي: فيبولا، مفصل تيبيوفمورال، فشار تماسي، توزيع تنش، روش المان محدود
شماره ركورد :
70599
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر حميدرضا يزدي
رشته تحصيلي :
مكانيك - بيومكانيك
استاد راهنما :
دكتر محمدرضا ملاك زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت