عنوان :
بررسي نقش سببي سازي در مجهول كردن مفرط افعال غير سببي توسط دانشجويان ايراني رشته زبان انگليسي
نويسنده اصلي :
حسيني ، فاطمه
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر﴿عج﴾
مقطع تحصيلي :
ارشد
چكيده :
هدف از انجام اين تحيق بررسي نقش سببي سازي در مجهول سازي مفرط افعال غير سببي بود. در متون مربوطه از سببي سازي به عنوان يكي از دلايل مجهول سازي مفرط نام برده مي شود. در اين پژوهش از سه ابزار جمع اوري اطلاعات بهره جسته شد: تست تعين سطح اكسفورد، تست قضاوت گرامر و تست توليد. تجزيه و تحليل نتايج نشان داد كه خطاهاي سببي سازي در مورد اففعال غير سببي تك وجهي در ميان دانشجويان ايراني رشته زبان انگليسي به صورت قابل توجهي رايج تر مي باشد. سطح مهارت زباني درهر دو قسمت درك و توليد عامل مهمي به شمار مي رفت. در افعال غير سببي تك وجهي درك و توليد سببي سازي به صورت قابل توجهي داراي رابطه اي مستقيم با يك ديگر بودند. اما اين رابطه در مورد افعال غيرسببي دو وجهي صدق نمي كرد. دسته ي معنايي افعال نيز نقش مهمي در يادگيري انها ايفا مي كرد. نتايج حاصل محرز ساخت كه فراگيران زبان انگليسي با مشكلاتي جدي در فراگيري افعال انگليسي مواجه مي باشند و قرار گرفتن بيشتر در معرض داده هاي زباني، تدريس صريح ساختارافعال و تمرين افعال در متن هاي متفاوت مي تواند در بهبود شرايط موثر واقع شود.
شماره ركورد :
70739
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
غلامرضا روحاني
رشته تحصيلي :
آموزش زبان انگليسي
استاد راهنما :
اكبر عباسي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت