عنوان :
بررسي نقش شوراي حل اختلاف روستايي در عملكرد مديريت روستايي ﴿مورد مطالعه: روستاهاي پيرامون شهر زنجان﴾
نويسنده اصلي :
علي پور، خالد
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور اروميه
رشته تحصيلي :
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
02/05/1392
شماره ركورد :
72158
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
امامعلي، عاشري
استاد راهنما :
حسن، اسماعيل زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت